ثبت اطلاعات ثبت اطلاعات

کد ملی
۱۳۹۹/۰۷/۰۴
۳:۵۰
0
 
اطلاعات همکار
مجرد   متاهل   مکفل   مطلقه
زن   مرد
اطلاعات شغلی پرسنل
/ /
رسمي   رسمي آزمايشي   پيماني   مامور به خدمت
آدرس
اطلاعات خانواده
نسبت با پرسنل نام نام خانوادگي جنسيت تاريخ تولد تحصيلات نياز آموزشي دوره هاي طي شده
همسر
زن   مرد
/ /
فرهنگي/ تربيتي/ آموزشي   ورزشي   هنري
فرزند اول تحت تکقل
زن   مرد
/ /
فرهنگي/ تربيتي/ آموزشي   ورزشي   هنري
فرزند دوم تحت تکفل
زن   مرد
/ /
فرهنگي/ تربيتي/ آموزشي   ورزشي   هنري
فرزند سوم تحت تکفل
زن   مرد
/ /
فرهنگي/ تربيتي/ آموزشي   ورزشي   هنري
فرزند چهارم تحت تکفل
زن   مرد
/ /
فرهنگي/ تربيتي/ آموزشي   ورزشي   هنري